nadololom

Neselektívne β-adrenergné blokátory. a b

Liečba hypertenzie, samostatne alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami. 135 500 a b

ß-blokátory sa vo všeobecnosti neuprednostňujú pri počiatočnej liečbe hypertenzie, ale môžu sa uvažovať u pacientov, ktorí majú presvedčivé indikácie (napr. predchádzajúci IM, ischemická choroba srdca, srdcové zlyhanie) na ich použitie alebo ako prídavná terapia u tých, primerane reagujú na výhodné triedy liekov (ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, blokátory kalciových kanálov alebo tiazidové diuretiká). 176 501 502 503 504 515 523 524 527

Čierni pacienti s hypertenziou majú tendenciu lepšie reagovať na monoterapiu s blokátormi kalciových kanálov alebo tiazidovými diuretikami ako s beta-blokátormi. 154 158 159 500 501 504 Znížená odpoveď na β-blokátory sa však z veľkej časti eliminuje, keď sa podáva súbežne s tiazidovým diuretikom. 500

Dlhodobé profylaktické liečenie chronickej stabilnej angíny. a b

Zložka štandardných terapeutických opatrení na zvládnutie nestabilnej angíny a zvýšenia MI v segmentoch bez ST.

Používa sa na liečbu častých VPC, paroxyzmálnej predsieňovej tachykardie a sínusovej tachykardie a zníženie srdcovej frekvencie u pacientov s predsieňovým flutterom alebo fibriláciou †.

Profylaxia migrénovej bolesti hlavy †. 100 101 148

Americký konsorcium bolesti hlavy uvádza, že existuje dôkaz o účinnosti a klinické skúsenosti naznačujú klinicky významné zlepšenie u väčšiny pacientov. 148

Individualizujte dávkovanie podľa odpovede pacienta. a b

Ak sa dlhodobá liečba preruší, postupne znížte dávkovanie počas 1-2 týždňov. a b (Pozri náhle odobratie liečby pod výstrahou.)

Starostlivo monitorujte BP počas počiatočnej titrácie alebo následnej úpravy dávkovania nahor. 500 501

Ak sú k dispozícii, použite informácie o dávkovaní založené na dôkaze (t.j. dávky uvedené v randomizovaných kontrolovaných štúdiách na zníženie komplikácií hypertenzie) na stanovenie cieľových dávok; cieľové dávky sa zvyčajne môžu dosiahnuť v priebehu 2-4 týždňov, ale môžu trvať až niekoľko mesiacov. 501

Cieľom je dosiahnuť a udržať optimálnu kontrolu nad BP; individualizovať špecifickú cieľovú BP na základe zváženia viacerých faktorov vrátane veku pacienta a komorbidít a v súčasnosti dostupných dôkazov z klinických štúdií. 500 501

Veľké rozdiely v požiadavkách na individuálnu dávku; opatrne titrujte dávkovanie, aby ste dosiahli optimálne výsledky.

Pravidelne hodnoťte chronickú liečbu angíny na určenie potreby zmeny dávky alebo pokračujúcej liečby.

Podávajte perorálne raz denne bez ohľadu na jedlo. a b 135

Spočiatku 20-40 mg denne, buď samostatne alebo v kombinácii s diuretikom. 600 a

Môže sa postupne zvyšovať o 40-80 mg denne v intervaloch 2 až 14 dní, kým sa nedosiahne optimálna odpoveď na TK.

Výrobcovia odporúčajú bežnú udržiavaciu dávku 40-80 mg denne; dávky až 240 alebo 320 mg denne. a b

Niektorí odborníci odporúčajú bežné dávkové rozmedzie 40-120 mg denne a uvádzajú, že je zvyčajne výhodné pridávať ďalšie antihypertenzívne činidlo do režimu ako pokračovať v zvyšovaní dávky nadololu. 157 500

Ak sa vyskytnú neprijateľné nežiaduce účinky, zvážte zníženie dávkovania; ak sa zhoršia alebo zlyhajú nežiaduce účinky, môže byť potrebné prerušiť liečbu a prejsť na ďalšiu triedu antihypertenzív. 501

Spočiatku bolo 40 mg nadololu a 5 mg bendroflumetazidu raz denne. Ak je to potrebné, zvýšte na 80 mg nadololu a 5 mg bendroflumetazidu jedenkrát denne. 135

Ak BP nie je dostatočne kontrolovaná samotnou fixnou kombináciou, môže postupne pridať ďalšie nediuretické hypotenzívne činidlo, počnúc 50% z obvyklých odporúčaných počiatočných dávok, aby sa zabránilo nadmernému zníženiu TK. 135

Výrobcovia tvrdia, že prípravky s pevnou kombináciou sa nemajú používať na počiatočnú antihypertenzívnu liečbu. 601

Spočiatku 40 mg denne. postupne sa zvyšuje o 40-80 mg denne v 3- až 7-dňových intervaloch, kým sa nedosiahne optimálna kontrola angíny, alebo sa vyskytne výrazné spomalenie srdcovej frekvencie (t. j. <55 úderov za minútu). a b Obvyklá udržiavacia dávka je 40 alebo 80 mg denne. a b Môže byť potrebná až 160 alebo 240 mg denne. a b Udržiavacia dávka: 60 až 160 mg denne v jednej dávke alebo v rozdelených dávkach. Obvyklá účinná dávka: 80 - 240 mg denne. 148 Bezpečnosť a účinnosť dávok> 240 mg denne nebola stanovená. a b

Nastavte intervaly pre bežné dávkovanie nadolol samotného alebo v pevnej kombinácii s bendroflumetiazidom: b

Cl cr (ml / minútu na 1,73 m2)

Interval dávkovania

> 50

24 h

31-50

24-36 h

10-30

24-48 h

<10 40-60 h Bronchiálna astma. a b Sinusová bradykardia a srdcový blok väčší než prvý stupeň. a b Kardiogénny šok. a b Zreteľné srdcové zlyhanie. a b Možné zrážky CHF. a b Vyhnite sa použitiu u pacientov s zjavným CHF; a b sa môže opatrne používať u pacientov s nedostatočnou funkciou myokardu av prípade potreby aj u pacientov s dobre kompenzovaným srdcovým zlyhaním (napr. pacientov kontrolovaných srdcovými glykozidmi a / alebo diuretikami). a b Ak sa vyskytnú príznaky alebo príznaky hroziaceho srdcového zlyhania, odporúča sa adekvátna liečba (napr. So srdcovým glykozidom a / alebo diuretikom) a dôkladné sledovanie; ak pokračuje srdcové zlyhanie, postupne prerušte liečbu, ak je to možné. a b Náhle vysadenie nadololu sa neodporúča, pretože môže vyvolať príznaky angíny alebo precipitovať IM u pacientov s angínou pectoris a / alebo CAD. a b Vyhnite sa náhlemu prerušeniu, aj keď sa používa iba na hypertenziu. a b Náhle vysadenie môže spôsobiť prechodné príznaky (napr. tremor, pocit, palpitácie, bolesť hlavy, malátnosť) u pacientov bez CAD. Dlhodobú liečbu postupne ukončite (najmä u pacientov s ischémiou myokardu); znížte dávkovanie počas 1-2 týždňov a starostlivo sledujte. a Ak sa objaví exacerbácia angíny pektoris alebo akútna koronárna insuficiencia, obnovte liečbu okamžite, prinajmenšom dočasne a začnite s vhodnými opatreniami na liečbu nestabilnej angíny pectoris. a b Možná inhibícia bronchodilatácie produkovanej endogénnymi alebo exogénnymi katecholaminami; použitie b sa neodporúča u pacientov s bronchiálnou astmou. b (Pozri Kontraindikácie v časti Upozornenia.) Vo všeobecnosti sa beta-adrenergné blokátory nemajú používať u pacientov s bronchospastickou chorobou. a b Používajte opatrne u pacientov s anamnézou nealergického bronchospazmu (napr. chronická bronchitída, emfyzém). a b Možné zvýšené riziká spojené s celkovou anestézou (napr. Ťažká hypotenzia, ťažkosti s opätovným začatím alebo udržiavaním srdcového rytmu) kvôli zníženej schopnosti srdca reagovať na reflexné β-adrenergné podnety. a b Používajte opatrne pri veľkých chirurgických zákrokoch zahŕňajúcich celkovú anestéziu; ak je to možné, vytiahnite liek pred operáciou. a b Ak nadolol pokračuje počas operácie, informujte anestezióga. a b Možné maskované príznaky a príznaky akútnej hypoglykémie (napr. Zmena tachykardie a BP, ale nie potenie), znížená glukózová tolerancia, oneskorená rýchlosť obnovenia koncentrácie glukózy v krvi po hypoglykémii vyvolanej liekmi, zmenená hemodynamická odpoveď na hypoglykémiu (čo môže viesť k prehnanému hypertenzívnemu reakcia) a zhoršená periférna cirkulácia. a b Používajte opatrne u pacientov s diabetes mellitus (najmä u pacientov s labilným diabetom alebo u pacientov s hypoglykémiou). a b Ak sa použije s hypoglykemickými látkami, môže byť potrebné upraviť dávkovanie hypoglykemického činidla. Známky hypertyreózy (napr. Tachykardia) môžu byť maskované. a b Možná štítna žalúdočná búrka, ak je terapia náhle odobratá; starostlivo sledovať pacientov, ktorí majú alebo majú podozrenie na vznik tyreotoxikózy. a b Možná zvýšená reaktivita na rôzne alergény; pacienti môžu byť nereagujúci na obvyklé dávky epinefrínu používané na liečbu anafylaktických reakcií. a b Podieľa sa na toxických potenciách beta-adrenergných blokátorov; dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia týchto látok. Okrem toho, ak sa používa v pevnej kombinácii s bendroflumetazidom, zvážte opatrnosť, opatrenia a kontraindikácie spojené s tiazidovými diuretikami. Kategória C. 135 b Distribuované do mlieka. a b Prerušte dojčenie alebo drogu. a b Bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené. a b Používajte s opatrnosťou. Používajte s opatrnosťou. b Klírens môže byť znížený; úprava dávkovania je potrebná v závislosti od stupňa poškodenia funkcie obličiek. a b (Pozri renálne poškodenie pod Dávkovanie a podávanie) Bradykardia (srdcová frekvencia <60 min-1), periférna vaskulárna insuficiencia (zvyčajne Raynaudov typ), závrat, únava. liek Interakcia Komentáre Antidiabetiká Potenciál na zmenenú antidiabetickú odpoveď b Ak je to potrebné, upravte dávkovanie antidiabetík. B Kardiovaskulárne liečivá (napr. Srdcové glykozidy, činidlá zabraňujúce blokovaniu vápnikových kanálov bez dihydropyridínu) Možné dodatočné negatívne účinky na uzlovú vodivosť SA alebo AV 116 117 Lieky poškodzujúce katecholamín (napríklad rezerpín) Potenciál doplnkových účinkov (zvýšená hypotenzia a výrazná bradykardia) a b Monitorujte pozorne symptómy (napr. Vertigo, synkopa, posturálna hypotenzia) b diuretiká Možný zvýšený hypotenzívny účinok a Opatrne odporúčané úpravy dávkovania a Lieky s anticholinergickými účinkami Potenciál antagonizmu účinkov blokovania srdcových β-adrenergných účinkov Hypotenzívne látky Možný zvýšený hypotenzívny účinok a Opatrne odporúčané úpravy dávkovania a Mibefradil (už nie je komerčne dostupný v USA) Spomalenie alebo úplné potlačenie aktivity uzla SA s vývojom pomalých komorových frekvencií 116 117 Hlásené hlavne u geriatrických pacientov so súbežnou terapiou β-adrenergných blokátorov 116 117 Celkové anestézie s tlmivým účinkom myokardu Zvýšené riziko hypotenzie, depresie myokardu a zlyhanie srdca b Pozrite si hlavnú chirurgiu pod varovaniami Neuromuskulárne blokujúce činidlá (napríklad chlorid tubokurarínu) Vysoké dávky nadololu môžu zvýšiť účinky neuromuskulárnych blokátorov a fenotiazíny Možný prídavný hypotenzívny účinok, najmä ak sa používajú veľké dávky fenotiazínu a Sympatomimetické činidlá (napríklad izoproterenol, epinefrín) Možný antagonizmus β-adrenergných stimulujúcich účinkov a Podajte epinefrín opatrne; môže dôjsť k poklesu počtu pulzov s blokom srdca prvého a druhého stupňa a hypertenziou a Veľké dávky isoproterenolu môžu byť potrebné na prekonanie β-adrenergných blokujúcich účinkov a Po perorálnom podaní je absorpcia premenlivá; v priemere asi 30-40%. 135 a b Po dávkach 40 až 320 mg denne je trvanie antihypertenzívnych a antiangióznych účinkov ≥ 24 hodín. Jedlo nemá vplyv na rýchlosť alebo rozsah absorpcie. a b Široko rozložené; minimálne množstvo zistené v mozgu psov. Distribuované do žlče. Nadolol prechádza placentou u potkanov a je distribuovaný do ľudského mlieka. b Asi 30%. 135 a b Nie je metabolizovaný. a b Vylučované hlavne nezmenené vo výkaloch (asi 76,9%) a moči (asi 24,6%) za 4 dni. 10-24 hodín. 135 a b Zvýšený polčas rozpadu u pacientov s poškodením funkcie obličiek. a b Odobrané hemodialýzou. Pevné, svetlom odolné nádoby pri izbovej teplote. a b Inhibuje odpoveď na adrenergné stimuly kompetitívnym blokovaním β1-adrenergických receptorov v myokardovom a β2-adrenergných receptoroch v bronchiálnom a vaskulárnom hladkom svale. a b Znižuje pokojovú srdcovú frekvenciu, zabraňuje zvýšeniu srdcovej frekvencie indukovanému cvičením a znižuje výkon srdca v pokoji a počas cvičenia. Znižuje rýchlosť vedenia AV uzla a znižuje automatickú funkciu myokardu. Žiadna vnútorná sympatomimetická aktivita, malá priama myokardiálna depresívna aktivita a žiadny účinok stabilizujúci membránu na srdce. Znižuje BP blokovaním periférnych (najmä srdcových) adrenergných receptorov (znižovaním srdcového výdaja), znížením sympatického výtoku z CNS a / alebo potlačením uvoľňovania renínu. Znižuje TK v polohe v kľude aj v polohe pozdĺžnej polohy. U pacientov s angínou blokuje katecholamínom indukované zvýšenie srdcovej frekvencie, rýchlosť a rozsah kontrakcie myokardu a BP vedie k čistému poklesu spotreby kyslíka myokardu. Môže zvýšiť požiadavky na kyslík zvýšením dĺžky ľavej komory a ukončením diastolického tlaku u pacientov so srdcovým zlyhaním. Zvyšuje rezistenciu dýchacích ciest (najmä u astmatických pacientov) a inhibuje uvoľňovanie voľných mastných kyselín a inzulínu. Dôležitosť užívania presne tak, ako je predpísané. Význam neprerušovania alebo prerušenia liečby bez konzultácie s lekárom. Význam okamžitého informovania klinického lekára pri prvom príznaku alebo príznaku hroziaceho srdcového zlyhania alebo ak nastane akýkoľvek problém s dýchaním. Význam pacientov informujúci anesteziológov alebo zubných lekárov o terapii nadolol pred podstúpením veľkých chirurgických zákrokov. Význam informovania klinických lekárov o súčasnej alebo zamýšľanej súbežnej liečbe vrátane liekov na predpis a OTC. Význam žien informuje lekárov, ak sú alebo plánujú otehotnieť alebo plánujú dojčiť. Dôležitosť informovania pacientov o ďalších dôležitých bezpečnostných informáciách. (Pozri upozornenia.) Pomocné látky v komerčne dostupných liekových prípravkoch môžu mať u niektorých jedincov klinicky významné účinky; viac informácií získate na konkrétnom označovaní výrobkov. Ak chcete získať informácie o nedostatku jednej alebo viacerých z týchto prípravkov, obráťte sa na Centrum zdrojov nedostatkov liehovín spoločnosti ASHP. * k dispozícii od jedného alebo viacerých výrobcov, distribútorov a / alebo repackagerov podľa všeobecného (neoprávneného) názvu trasy Dávkové formuláre silné stránky Názvy značiek Výrobca ústnej tablety 20 mg * Corgard (skóroval) Pfizer Nadolol tablety 40 mg * Corgard (skóroval) Pfizer Nadolol tablety 80 mg * Corgard (skóroval) Pfizer Nadolol tablety trasy Dávkové formuláre silné stránky Názvy značiek Výrobca ústnej tablety 40 mg s Bendroflumetazidom 5 mg Corzide (skóroval) Pfizer Tablety Nadolol a Bendroflumethiazid 80 mg s Bendroflumethiazidom 5 mg Corzide (skóroval) Pfizer Tablety Nadolol a Bendroflumethiazid AHFS DI Essentials. , Vybrané revízie 15. februára 2015. 100. Ryan RE Sr, Ryan RE Jr, Sudilovský A. Nadolol: jeho použitie pri profylaktickej liečbe migrény. Bolesti hlavy. 1983; 23: 26-31. [PubMed 6131052] 101. Ryan RE Sr. Porovnávacia štúdia nadololu a propranololu pri profylaktickej liečbe migrény. Am Heart J. 1984; 108: 1156-9. [IDIS 192098] [PubMed 6148878] 105. Weber MA, Laragh JH. Hypertenzia: kroky vpred a kroky späť: Piata správa spoločného národného výboru. Arch Intern Med. 1993; 153: 149 - 52. [PubMed 8422205] 106. Collins R, Peto R, MacMahon S a kol. Krvný tlak, mŕtvica a koronárna choroba srdca. Časť 2, krátkodobé zníženie krvného tlaku: prehľad randomizovaných štúdií zameraných na lieky v ich epidemiologickom kontexte. Lancet. 1990; 335: 827-38. [IDIS 264836] [PubMed 1969567] 107. Alderman MH. Ktoré antihypertenzívne lieky najprv - a prečo! JAMA. 1992; 267: 2786-7. Redakčný. 108. MacMahon S, Peto R, Cutler J et al. Krvný tlak, mŕtvica a koronárna choroba srdca. Časť 1, predĺžené rozdiely v krvnom tlaku: prospektívne pozorovacie štúdie korigované pre skreslenie z regresného riedenia. Lancet. 1990; 335: 765-74. [PubMed 1969518] 109. Spolupracujúca výskumná skupina SHEP. Prevencia cievnej mozgovej príhody liečbou antihypertenzívnou liečbou u starších osôb s izolovanou systolickou hypertenziou: konečné výsledky programu Systolická hypertenzia v staršom veku (SHEP). JAMA. 1991; 265: 3255-64. [IDIS 282107] [PubMed 2046107] 110. Dahlof B, Lindholm LH, Hansson L a kol. Morbidita a mortalita v švédskom teste u starých pacientov s hypertenziou (STOP-hypertenzia). Lancet. 1991; 338: 1281-5. [IDIS 289158] [PubMed 1682683] 111. Pracovná skupina MRC. Rada pre lekársky výskum Rady pre liečbu hypertenzie u starších dospelých: hlavné výsledky. BMJ. 1992; 304: 405-12. [IDIS 292411] [PubMed 1445513] 112. Národný srdcový, pľúcny a krvný ústav. Panel NHLBI posudzuje bezpečnosť blokátorov kalciových kanálov. Rockville, MD; 1995 31. augusta Tlačová správa. 113. Národný srdcový, pľúcny a krvný ústav. Nová analýza týkajúca sa bezpečnosti blokátorov kalciových kanálov: vyhlásenie pre zdravotníckych pracovníkov z Národného srdca, pľúc a krvného inštitútu. Rockville, MD; 1995 september 1. 114. Psaty BM, Heckbert SR, Koepsell TD a kol. Riziko infarktu myokardu spojené s liečbou antihypertenzívnych liekov. JAMA. 1995; 274: 620-5. [IDIS 352203] [PubMed 7637142] 115. Yusuf S. Kalcium antagonisty pri ochorení koronárnych artérií a hypertenzia: čas na prehodnotenie? Obeh. 1995; 92: 1079-1082. Redakčný. 116. Roche. Tablety Posicor (hydrochlorid mibefradilu), ktoré predpisujú informácie. Nutley, NJ; 1997 Dec. 117. Ellison RH. Vážený lekár, prosíme o správne používanie lieku Posicor. Nutley, NJ: Roche Laboratories; 1997 Dec. 118. Mylan Pharmaceuticals. Nadolol tablety predpisujú informácie. Morgantown, WV; 1993 Nov. 119. Národný program výučby vysokého krvného tlaku v srdci, pľúcach a krvi. Šiesta správa spoločného národného výboru pre prevenciu, detekciu, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku (JNC VI). Bethesda, MD: Národné ústavy zdravia; 1997 november (publikácia NIH č. 98-4080.) 120. Kaplan NM. Voľba počiatočnej liečby hypertenzie. JAMA. 1996; 275: 1577-1580. [IDIS 365188] [PubMed 8622249] 121. Psaty BM, Smith NL, Siscovich DS a kol. Výsledky v oblasti zdravia súvisiace s antihypertenzívnymi terapiami používanými ako lieky prvej línie: systematické preskúmanie a metaanalýza. JAMA. 1997; 277: 739-45. [IDIS 380501] [PubMed 9042847] 122. American College of Cardiology a American Heart Association. Usmernenia ACC / AHA pre manažment pacientov s akútnym infarktom myokardu: správa Americkej akadémie kardiológie / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Výbor pre manažment akútneho infarktu myokardu). J Am Coll Cardiol. 1996; 28: 1328-428. [IDIS 376249] [PubMed 8890834] 123. Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA a kol. pre výskumnú skupinu TONE Collaborative Research. Redukcia sodíka a úbytok hmotnosti pri liečbe hypertenzie u starších osôb: randomizovaná kontrolovaná štúdia nefarmakologických zákrokov u starších pacientov (TONE). JAMA. 1998; 279: 839-46. [PubMed 9515998] 125. Genuth S. Spojené kráľovstvo prospektívne výsledky štúdie diabetes sú uvedené v publikácii J Fam Pract. 1998; 47: (Suppl 5): S27. 127. Watkins PJ. UKPDS: posolstvo nádeje a potreba zmeny. Diabet Med. 1998; 15: 895-6. [PubMed 9827842] 128. Bretzel RG, Voit K, Schatz H. et al. Štúdia prospektívnej diabetu v Spojenom kráľovstve (UKPDS): dôsledky pre farmakoterapiu diabetes mellitus typu 2. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1998; 106: 369-72. [PubMed 9831300] 129. študijná skupina pre diabetikov v prospech UK. Pevná kontrola krvného tlaku a riziko makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií u diabetu 2. typu: UKPDS 38. BMJ. 1998; 317: 703-13. [IDIS 412064] [PubMed 9732337] 130. Americká asociácia diabetu. Štúdia úspešnej diabetu v Spojenom kráľovstve (UKPDS) pre diabetes typu 2: čo potrebujete vedieť o výsledkoch dlhodobej štúdie. Washington DC; 1998 15. septembra z webovej stránky American Diabetes Association. 131. Študijná skupina pre potenciálne diabetikov v Spojenom kráľovstve. Účinnosť atenololu a kaptoprilu pri znižovaní rizika makrovaskulárnych komplikácií u diabetu 2. typu: UKPDS 39. BMJ. 1998; 317: 713-20. [IDIS 412065] [PubMed 9732338] 132. Davis TME. Spojené kráľovstvo Štúdia prospektívnej cukrovky: koniec začiatku? Med J Aust. 1998; 169: 511-2. 134. Anon. Konsenzuálne odporúčania pre liečbu chronického srdcového zlyhania. V mene členstva v poradnej rade zlepšiť výsledky celoštátnej pri zlyhaní srdca. Časť II. Riešenie srdcového zlyhania: prípravy na prevenciu srdcového zlyhania. Am J Cardiol. 1999; 83: 9A-38A. 135. Monarch. Corzide (40/5) a Corzide (80/5) (nadolol a bendroflumetazid) tabliet, ktoré predpisujú informácie. Bristol, TN; 2001 Oct. 136. Lim PO, MacDonald TM. Antianginálne a β-adrenergné blokujúce lieky. In: Dukes MNG, ed. Meylerove vedľajšie účinky liekov. 13. vyd. New York: Elsevier / Severné Holandsko Inc .; 1996: 488-535. 137. Gress TW, Nieto FJ, Shahar E a spol. Hypertenzia a antihypertenzívna liečba ako rizikové faktory pre diabetes mellitus 2. typu. N Engl J Med. 2000; 342: 905-12. [IDIS 442916] [PubMed 10738048] 138. Sejacie stroje JR, Bakris GL. Antihypertenzívna liečba a riziko diabetes mellitus 2. typu. N Engl J Med. 2000; 342: 969-70. [IDIS 442921] [PubMed 10738057] 139. Izzo JL, Levy D, Black HR. Význam systolického krvného tlaku u starších Američanov. Hypertenzia. 2000; 35: 1021-4. [PubMed 10818056] 140. Frohlich ED. Rozpoznanie systolickej hypertenzie pri hypertenzii. Hypertenzia. 2000; 35: 1019-1020. [PubMed 10818055] 141. Bakris GL, Williams M, Dworkin L a kol. Zachovanie renálnej funkcie u dospelých s hypertenziou a cukrovkou: konsenzus. Am J Kidney Dis. 2000; 36: 646-61. [IDIS 452007] [PubMed 10977801] 142. Hansson L., Zanchetti A, Carruthers SG a kol. Účinky znižovania krvného tlaku a nízkej dávky aspirínu u pacientov s hypertenziou: hlavné výsledky optimálnej liečby hypertenzie (HOT) randomizovanej štúdie Lancet. 1998; 351: 1755-1762. 145. Pokyny ACC / AHA / ACP-ASIM pre manažment pacientov s chronickou stabilnou angínou: správa Americkej akadémie kardiológie / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Výbor pre manažment pacientov s chronickou stabilnou angínou). J Am Coll Cardiol. 1999; 33: 2092-7. 146. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW a kol. Aktualizácia usmernenia ACC / AHA 2002 pre manažment pacientov s nestabilnou angínou a infarktom myokardu s eleváciou neštandardných segmentov: správa American Task Force American College of Cardiology / American Heart Association o praktických usmerneniach (Výbor pre liečbu pacientov s nestabilnou angína). 2002. K dispozícii na webovej stránke ACC. Prístup k 10. septembru 2002. 147. Williams CL, Hayman LL, Daniels SR a kol. Kardiovaskulárne zdravie v detstve: vyhlásenie pre odborníka v oblasti zdravotníctva z Výboru pre aterosklerózu, hypertenziu a obezitu u mladých (AHOY) Rady pre srdcovocievne ochorenia v Young, American Heart Association. Obeh. 2002; 106: 143-60. [PubMed 12093785] 148. Ramadan NM, Silberstein SD, Freitag FG a kol. Usmernenia založené na dôkazoch pre migrénové bolesti hlavy v oblasti primárnej starostlivosti: farmakologické riadenie prevencie vzniku mirgaínu. St. Paul, MN; 2001. Z webovej stránky Americkej akadémie neurologie. 149. Ryan TJ, Antman EM, Brooks NH a kol. Usmernenia ACC / AHA pre manažment pacientov s akútnym infarktom myokardu: Aktualizácia z roku 1999: správa Americkej akadémie kardiológie / Pracovná skupina American Heart Association o praktických usmerneniach (Výbor pre manažment akútneho infarktu myokardu). Z webovej stránky ACC. 150. Antman EM, Fox KM a kol. Usmernenia pre diagnostiku a liečbu nestabilnej angíny pectoris a infarktu myokardu bez Q-vlny: navrhované revízie. Am Heart J. 2000; 139: 461-75. [IDIS 444999] [PubMed 10689261] 151. Appel LJ. Verdikt z ALLHAT-tiazidových diuretík je preferovanou počiatočnou terapiou hypertenzie. JAMA. 2002; 288: 3039-42. [IDIS 490723] [PubMed 12479770] 152. Pracovníci a koordinátori ALLHAT pre ALLHAT spolupracujúcu výskumnú skupinu. Hlavné výsledky u pacientov s vysokým rizikom hypertenzie randomizovaných na inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín alebo blokátor kalciového kanála v porovnaní s diuretikom: antihypertenzívna a lipidom znižujúca liečba na prevenciu srdcového záchvatu (ALLHAT). JAMA. 2002; 288: 2981-97. [IDIS 490721] [PubMed 12479763] 154. Douglas JG, Bakris GL, Epstein M a kol. Riadenie vysokého krvného tlaku u afrických Američanov: konsenzus vyhlásenie hypertenzie v afrických Američanoch Pracovná skupina Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu u černochov. Arch Intern Med. 2003; 163: 525-41. 157. Carter B pre Spoločný národný výbor pre prevenciu, detekciu, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku (JNC). Osobná komunikácia. 158. Wright JT, Dunn JK, Cutler JA a kol. Výsledky u pacientov s hypertenzívnym čiernym a netopierom liečených chlortalidónom, amlodipínom a lisinoprilom. JAMA. 2005; 293: 1595-607. [IDIS 531054] [PubMed 15811979] 159. Neaton JD, Kuller LH. Diuretiká sú slepé farby. JAMA. 2005; 293: 1663-6. [IDIS 531056] [PubMed 15811986] 160. Thadani U. Beta blokátory pri hypertenzii. Am J Cardiol. 1983; 52: 10-5D. 161. Conolly ME, Kersting F, Dollery CT. Klinická farmakológia beta-adrenoceptor-blokujúcich liekov. Prog Cardiovasc Dis. 1976; 19: 203-34. [PubMed 10600] 162. Shand DG. Najmodernejšia: porovnávacia farmakológia liečiv blokujúcich β-adrenoceptor. Drogy. 1983; 25 (Suppl 2): ​​92-9. 163. Breckenridge A. Ktorý beta blokátor? Br Med. 1983; 286: 1085-8. (IDIS 169422) 164. Anon. Výber beta-blokátora. Med Lett Drugs Ther. 1986; 28: 20-2. [PubMed 2869400] 165. Wallin JD, Shah SV. ß-adrenergné blokátory pri liečbe hypertenzie: rozhodnutia založené na farmakologických vlastnostiach a charakteristikách pacienta. Arch Intern Med. 1987; 147: 654-9. [IDIS 227948] [PubMed 2881524] 166. McDevitt DG. Adrenoceptorové blokujúce lieky a čiastočná agonistická aktivita: je to klinicky relevantné? Drogy. 1983; 25: 331-8. 167. McDevitt DG. Klinický význam kardioselektívnosti: najnovší stav techniky. Drogy. 1983; 25 (Suppl 2): ​​219-26. 168. Frishman WH. Antagonisty β-adrenoceptorov: nové lieky a nové indikácie. N Engl J Med. 1981; 305: 500-6. [IDIS 136600] [PubMed 6114433] 169. Thadani U, Davidson C, Chir B a kol. Porovnanie okamžitých účinkov piatich liečiv blokujúcich β-adrenoceptor s rôznymi vedľajšími účinkami pri angíne pectoris. N Engl J Med. 1979; 300: 750-5. [PubMed 581782] 170. Lewis RV, McDevitt DG. Nežiaduce reakcie a interakcie s látkami blokujúcimi β-adrenoceptor. Med Toxicol. 1986; 1: 343-61. [IDIS 239050] [PubMed 2878346] 171. Frishman WH. Klinické rozdiely medzi beta-adrenergnými blokujúcimi látkami: dôsledky pre terapeutickú substitúciu. Am Heart J. 1987; 113: 1190-8. [IDIS 229873] [PubMed 2883867] 172. Heel RC, Brogden RN, Speight TM a spol. Atenolol: prehľad jeho farmakologických vlastností a terapeutickej účinnosti pri hypertenzii. Drogy. 1979; 17: 425-60. [IDIS 104425] [PubMed 38096] 173. Opie LH. Lieky a srdce. Lancet. 1980; 1: 693-8. [IDIS 111317] [PubMed 6103100] 174. Opie LH. Lieky a srdce. Lancet. 1980; 1: 693-8. [IDIS 111317] [PubMed 6103100] 175. Frishman WH. Pindolol: nový antagonista beta-adrenoceptorov s čiastočnou agonistickou aktivitou. N Engl J Med. 1983; 308: 940-4. [IDIS 169257] [PubMed 6339926] 176. Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE a kol. Kardiovaskulárna morbidita a mortalita v štúdii Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE). Lancet. 2002; 359: 995-1003. [PubMed 11937178] 500. Národný program výučby vysokého krvného tlaku v srdci, pľúcach a krvi. Siedma správa Spoločného národného výboru pre prevenciu, detekciu, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku (JNC 7). Bethesda, MD: Národné ústavy zdravia; 2004 Aug. (publikácia NIH č. 04-5230.) 501. James PA, Oparil S, Carter BL a kol. Usmernenia založené na dôkazoch z roku 2014 na riadenie vysokého krvného tlaku u dospelých: správa členov komisie menovaných do ôsmeho spoločného národného výboru (JNC 8). JAMA. 2014; 311: 507-20. [PubMed 24352797] 502. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K a kol. 2013 ESH / ESC Usmernenia pre riadenie arteriálnej hypertenzie: pracovná skupina pre riadenie arteriálnej hypertenzie Európskej hypere- nálnej spoločnosti (ESH) a Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC). J Hypertens. 2013; 31: 1281-357. [PubMed 23817082] 503. Go AS, Bauman MA, Coleman King SM a spol. Efektívny prístup k vysokej kontrole krvného tlaku: vedecký poradca od American Heart Association, American College of Cardiology a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. Hypertenzia. 2014; 63: 878-85. [PubMed 24243703] 504. Weber MA, Schiffrin EL, White WB a kol. Pokyny klinickej praxe pre manažment hypertenzie v komunite: vyhlásenie Americkej spoločnosti pre hypertenziu a Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu. J Clin Hypertens (Greenwich). 2014; 16: 14-26. [PubMed 24341872] 515. Thomas G, Shishehbor M., Brill D a kol. Nové odporúčania pre hypertenziu: Jedna veľkosť sa najviac hodí ?. Cleve Clin J Med. 2014; 81: 178-88. [PubMed 24591473] 523. Fihn SD, Gardin JM, Abrams J et al. 2012 Pokyny pre diagnostiku a liečbu pacientov so stabilnou ischemickou chorobou srdca podľa ACCF / AHA / ACP / AATS / PCNA / SCAI / STS: správa American Task Force Cardiology Foundation / American Heart Association o praktických pokynoch a americký Vysoká škola lekárov, Americká asociácia pre hrudnú chirurgiu, Preventívna asociácia kardiovaskulárnych sestier, Spoločnosť pre kardiovaskulárnu angiografiu a intervencie a Spoločnosť hrudných chirurgov. Obeh. 2012; 126: e354-471. [PubMed 23166211] 524. ČLENOVIA PÍSOMNÉHO VÝBORU, Yancy CW, Jessup M et al. 2013 Pokyny ACCF / AHA na zvládnutie srdcového zlyhania: správa Americkej akadémie kardiologických nadácií / American Heart Association Task Force o praktických pokynoch. Obeh. 2013; 128: e240-327. [PubMed 23741058] 527. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD a kol. 2013 príručka ACCF / AHA na riadenie infarktu myokardu s eleváciou ST: správa American Task Force American College of Cardiology Foundation / American Heart Association o praktických pokynoch. Obeh. 2013; 127: e362-425. [PubMed 23247304] 600. Pfizer. Tablety Corgard (nadolol), ktoré predpisujú informácie. New York, NY; Júl 2013. 601. Pfizer. Tablety Corzide (nadolol a bendroflumethiazid), ktoré predpisujú informácie. New York, NY; Júl 2013. a. Informácie o liekoch AHFS 2015. McEvoy GK, ed. Nadololom. Bethesda, MD: Americká spoločnosť zdravotníckych systémov lekárnikov; 2015:. b. Monarch Pharmaceuticals. Tablety Corgard (nadolol), ktoré predpisujú informácie. Bristol, TN; 2001 Oct.